Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 30-11-2022

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 30-11-2022

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
30/11/20220 lần2 lần0 lần2 lần2 lần5 lần5 lần4 lần3 lần4 lần
29/11/20222 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần6 lần5 lần3 lần1 lần
28/11/20225 lần1 lần1 lần5 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần
27/11/20223 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần
26/11/20222 lần0 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần5 lần4 lần
25/11/20222 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
24/11/20222 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần4 lần3 lần
23/11/20222 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần5 lần1 lần2 lần
22/11/20220 lần5 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần4 lần0 lần4 lần
21/11/20223 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
20/11/20225 lần1 lần5 lần5 lần1 lần1 lần2 lần7 lần0 lần0 lần
19/11/20225 lần1 lần2 lần4 lần0 lần5 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
18/11/20222 lần2 lần3 lần2 lần2 lần6 lần0 lần4 lần5 lần1 lần
17/11/20224 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần
16/11/20222 lần0 lần2 lần4 lần1 lần7 lần0 lần4 lần6 lần1 lần
15/11/20226 lần6 lần0 lần0 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
14/11/20223 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
13/11/20225 lần3 lần5 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
12/11/20222 lần3 lần5 lần4 lần1 lần0 lần4 lần4 lần0 lần4 lần
11/11/20222 lần5 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
Tổng57 lần48 lần50 lần56 lần42 lần64 lần48 lần70 lần51 lần54 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
30/11/20222 lần4 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần6 lần
29/11/20222 lần5 lần2 lần5 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
28/11/20225 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần5 lần6 lần2 lần1 lần
27/11/20222 lần4 lần7 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
26/11/20220 lần4 lần4 lần5 lần4 lần1 lần5 lần3 lần1 lần0 lần
25/11/20225 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần0 lần2 lần3 lần
24/11/20222 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần6 lần4 lần1 lần
23/11/20220 lần4 lần1 lần5 lần6 lần4 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
22/11/20225 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần6 lần1 lần1 lần3 lần
21/11/20222 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
20/11/20224 lần1 lần4 lần4 lần6 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
19/11/20224 lần1 lần2 lần6 lần6 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
18/11/20226 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
17/11/20225 lần3 lần0 lần0 lần1 lần5 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
16/11/20223 lần4 lần3 lần5 lần1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
15/11/20224 lần2 lần4 lần0 lần6 lần0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
14/11/20222 lần4 lần3 lần5 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
13/11/20223 lần7 lần4 lần2 lần0 lần3 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
12/11/20223 lần3 lần4 lần3 lần0 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần
11/11/20222 lần2 lần3 lần5 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng61 lần65 lần59 lần65 lần52 lần43 lần62 lần44 lần39 lần50 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
30/11/20221 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
29/11/20228 lần1 lần0 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
28/11/20227 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
27/11/20226 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
26/11/20225 lần5 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
25/11/20226 lần5 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
24/11/20222 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
23/11/20225 lần1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
22/11/20221 lần3 lần1 lần8 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
21/11/20225 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần4 lần0 lần
20/11/20223 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần4 lần
19/11/20222 lần3 lần4 lần4 lần3 lần3 lần0 lần4 lần3 lần1 lần
18/11/20220 lần1 lần5 lần4 lần3 lần3 lần2 lần6 lần2 lần1 lần
17/11/20224 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần6 lần3 lần3 lần1 lần
16/11/20226 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần
15/11/20222 lần2 lần4 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
14/11/20220 lần3 lần0 lần5 lần4 lần3 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
13/11/20222 lần3 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
12/11/20224 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần
11/11/20220 lần2 lần3 lần4 lần5 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
Tổng69 lần45 lần54 lần67 lần53 lần54 lần47 lần56 lần56 lần39 lần